Anglès

Al trenet creiem que els nens són capaços d’adquirir i parlar dues o més llengües, ja que tenen més facilitat per adquirir un bon aprenentatge durant tota la seva vida educativa.

Al nostre centre volem aconseguir que els nens siguin capaços de reconèixer l’anglès com a llengua vehicular, juntament amb el català i el castellà, i les puguin fer servir de forma instintiva i espontània. Actualment, la nostra metodologia es basa en una immersió lingüística total ja que és la mestra la que parla en anglès i, tota la rutina de l’escola així com en els diferents espais per on ens movem diàriament (menjador, pati, lavabo, etc.), s’utilitza aquesta llengua. Pretenem crear un entorn natural on poder fer una immersió de l’anglès des d’una edat ben primerenca, aprofitant la inquietud i la necessitat dels infants de comunicar-se, pròpies d’aquesta edat. I promoure la interacció des del primer dia, on l’infant aprèn a distingir i desxifrar els sons de l’anglès i les paraules de la seva llengua materna i de l’anglesa sorgeixen gairebé alhora.